Adresar:
Apoteka:

Početni program vežbanja

Po­treb­no je oko dve ne­de­lje da bi se te­lo po­no­vo na­vi­klo na rad. Iza­bra­će­mo naj­jed­no­stav­ni­ju ak­tiv­nost, a to je br­že ho­da­nje. Do­zi­ra­nje ve­žba­nja vr­ši­će­mo...

Šetnja kao fitnes

Ovaj  naj­pri­rod­ni­ji ljud­ski po­kret od­lič­no uti­če na kar­di­o­va­sku­lar­ni si­stem, sma­nju­ju­ći ri­zik od sr­ča­nih obo­lje­nja. Sa­mo tri sa­ta br­zog ho­da ne­delj­no sma­nju­je ri­zik od sr­ča­nog...

Proprioceptivni trening

Naša stabilnost u svakodnevnim situacijama, vrhunskom ili rekreativnom sportu veoma često je izazvana sasvim neočekivanim obrtima kada se telo bori da ostane u ravnoteži,...

Fitnes u najboljim godinama ((40),50,60+)

Neminovno je da starimo i sa godinama sve više osećamo posledice mladosti, ali volim da mislim da nešto prelepo tek dolazi i da ga...

Fitness na radnom mestu

Jelenina mama: “Eh, ćero moja, u naše vreme preduzeće je organizovalo dopunske odmore radnika, sin-dikalna letovanja i rekreaciju, i radno vreme nije moglo da...

Stepenice kao izvor zdravlja

Potrošnja kalorija Sagorevanje kalorija je samo jedan od razloga i smatra se da ova vrsta treninga sagoreva više kalorija od trčanja. Penjanje stepenicama koje uključuje...

Poslednji tekstovi