Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

Kompanija B Smart Media Servis posvećena je zaštiti vaše privatnosti onlajn.

Iz tog razloga je kompanija B Smart Media Servis primenila niz Obavezujućih korporativnih pravila (OKP), uvodeći globalni standard za zahteve zaštite privatnosti kojih se moraju pridržavati svi entiteti kompanije B Smart Media Servis.

Ako kompaniji B Smart Media Servis priložite podatke o ličnosti putem veb-sajta https://ordinacija.tv („veb-sajt”), kompanija B Smart Media Servis će njima rukovati uz potpunu usaglašenost sa pravilima izloženim u sklopu OPK-a i međunarodnog zakonodavstva po pitanju obrade podataka o ličnosti, kako je kompanijaB Smart Media Servis usvojila u sledećoj Izjavi o zaštiti privatnosti.

 1. Opšti principi za obradu podataka o ličnosti

Propisi koji se tiču obrade podataka o ličnosti obezbeđuju radni okvir da bi se zagarantovalo pravilno rukovanje podacima o ličnosti. Kompanija B SMART MEDIA SERVIS će neprekidno obezbeđivati da se podaci o ličnosti:

 • Obrađuju pravično, u skladu sa zakonom i transparentno
 • Prikladni, odgovarajući i neophodnog obima
 • Precizni i ažurirani – netačni ili nepotpuni podaci o ličnosti biće ispravljeni ili izbrisani ili će dalja obrada biti obustavljena
 • Neće se čuvati duže nego što je potrebno
 • Obrađivaće se isključivo u posebne, eksplicitne i legitimne svrhe i isključivo u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni
 • Bezbedni
 1. Vrste podataka o ličnosti

Prikupljaćemo i obrađivaćemo vaše podatke o ličnosti na brojne načine kada sa nama uspostavite komunikaciju putem raznovrsnih kanala, uključujući naš veb-sajt.

Obrada nekih podataka o ličnosti je neophodna da bismo vam obezbedili uslugu koju zatražite, a možete da izaberete da neke podatke o ličnosti obezbedite dobrovoljno. Uvek ćemo vam dati do znanja koji podaci o ličnosti su neophodni (npr. korišćenjem zvezdice (*)) i koje su posledice ako nam ne priložite takve podatke, na primer da nećemo moći da (u potpunosti) ispunimo vaš zahtev.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo uopšteno se mogu podeliti na sledeće kategorije:

 • Podaci za kontakt kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona, e-adresa, funkcija, mesto zaposlenja itd.
 • Informacije koje nam prilažete kada nam se obratite putem oblika onlajn kontakta
 • Profilne informacije u slučaju da napravite profil ili nalog kod nas, uključujući korisničko ime i šifrovanu lozinku
 • Informacije o korisniku, npr. tehnički podaci koji se tiču upotrebe i pregleda, uključujući IP adresu kada posetite naše veb-sajtove ili aplikacije, kao i na sajtovima trećih strana, pogledajte takođe klauzulu 5 u nastavku
 1. Naše svrhe obrade vaših podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo isključivo zbog legitimnih svrha i uopšteno ćemo obrađivati vaše podatke o ličnosti isključivo u sledećim okolnostima:

 • Priložili ste svoju saglasnost sa takvom vrstom obrade; ili
 • Obrada je neophodna za izvršenje ugovora; ili
 • Obrada je neophodna za usklađenost sa pravnom obavezom kojoj podležemo; ili
 • Obrada je neophodna u svrhe naših legitimnih interesa ili interesa treće strane i takva vrsta obrade se ne smatra štetnom po vas, kao što su naši interesi za razvoj, procenu, reklamiranje i prodaju naših proizvoda i usluga, osnivanje, razvoj i održavanje poslovnih odnosa sa našim klijentima, dobavljačima i druge poslovne odnose, npr. kroz segmentaciju klijenata i analize i pripremu statistika.

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo iz sledećih razloga:

 • Da olakšamo vaše korišćenje veb-sajta, naših usluga i proizvoda.
 • Da stupimo u kontakt sa vama u sklopu standardnog održavanja odnosa sa klijentima.
 • Da bismo vam slali biltene ili drugi reklamni materijal, uključujući ankete ako ste to zatražili.
 • Da obezbedimo opštu korisničku uslugu i podršku.
 • Da dobijemo povratne informacije od korisnika i da saznamo kako se koriste naše raznovrsne usluge, uključujući veb-sajtove i aplikacije, kao i sa ciljem njihove procene i poboljšanja.
 • Da personalizujemo sadržaj i pretragu veb-sajta.
 • Da stvaramo i da težimo ka liderstvu u poslovanju.
 • Sa ciljem pridržavanja svih primenljivih zakona.
 1. Svojevoljan pristanak

Veb-sajt obezbeđuje korisnicima mogućnost svojevoljnog pristanka, što znači da vi odlučujete da li želite da dobijate naše biltene, posebne ponude i druge informacije o novim funkcijama, događajima i uslugama. Reklamiranje ponuda će vam biti opisano pre prikupljanja podataka i vaša saglasnost će biti neophodna pre nego što vam se prosledi bilo kakva reklamni materijal putem e-pošte. Ako želite da budete uklonjeni sa liste za slanje e-pošte i na taj način više ne dobijate obaveštenja u budućnosti slanjem e-pisma, kliknite na vezu za otkazivanje pretplate na dnu e-pisma čiju pretplatu želite da otkažete.

 1. Kolačići

Koristimo kolačiće na svom veb-sajtu.

 1. Otkrivanje, prenos i omogućavanje dostupnosti podataka o ličnosti trećim stranama

Naše otkrivanje i prenošenje vaših podataka o ličnosti trećim stranama (entiteti van grupacije B SMART MEDIA SERVIS) održava se na minimalnom nivou i podleže postojanju adekvatnog nivoa zaštite podataka. Možemo da otkrijemo ili omogućimo dostupnost podataka o ličnosti trećim stranama pod sledećim uslovima:

 • Treće strane koje obavljaju usluge u naše ime, npr. hosting, IT-podrška, marketinške usluge, administrativne usluge itd. Takvim trećim stranama je dozvoljeno da obrađuju podatke o ličnosti isključivo u skladu sa našim uputstvima i u sklopu pisanog ugovora sa entitetom koji obavlja obradu podataka.
 • Za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu naših zakonskih prava.
 • Ako ste prethodno dali saglasnost za otkrivanje podataka o ličnosti trećim stranama.
 • U slučaju bilo kakvog pripajanja, prodaje, zajedničkog poduhvata, dodele, transfera ili drugih oblika organizovanja svojine ili akcija kompanije B SMART MEDIA SERVIS u potpunosti ili delom (uključujući bez ograničenja u slučaju bankrotiranja ili sličnih procesa).
 • Kako je izloženo u našoj politici o kolačićima, uporediti sa gorenavedenim odeljkom 5.

Ako se primalac podataka o ličnosti nalazi u državi van EU/EEP u kojoj nije obezbeđen adekvatan nivo zaštite podataka, takvom primaocu ćemo prenositi vaše podatke o ličnosti isključivo uz poštovanje pisanog sporazuma o prenosu na osnovu standardnih ugovornih klauzula Evropske komisije.

 1. Vaša saglasnost

Kao što je navedeno iznad, neke od naših aktivnosti obrade zasnivaće se na vašoj saglasnosti. U takvim slučajevima imaćete pravo da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku.

Ako povučete svoju saglasnost, prekinućemo obradu vaših podataka o ličnosti, izuzev i u meri kada su nastavak obrade ili skladištenja dozvoljeni ili neophodni u skladu sa primenljivim zakonom o podacima o ličnosti ili drugim primenljivim zakonima i propisima.

Imajte na umu da povlačenje vaše saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade koja je obavljena pre povlačenja. Uz to, kao posledica vašeg povlačenja saglasnosti, možda nećemo moći da ispunimo vaše zahteve ili da vam obezbedimo svoje usluge.

 1. Bezbednost

Kompanija B SMART MEDIA SERVIS je posvećena primeni prikladnih bezbednosnih mera za zaštitu bezbednosti vaših podataka o ličnosti i veb-sajt primenjuje bezbednosne mere za zaštitu od gubitka, zloupotrebe i izmene podataka o ličnosti pod našim nadzorom.

 1. Vaša prava

Imate prava na pristup svojim podacima o ličnosti koji se obrađuju, koje podleže izvesnim zakonskim izuzecima. Uz to, možete da se usprotivite prikupljanju i daljoj obradi vaših podataka o ličnosti i imate pravo da ispravite svoje podatke o ličnosti po potrebi. Takođe možete da zatražite od nas da ograničimo obradu.

Mi ćemo izbrisati ili ispraviti sve informacije koje netačne ili zastarele kada to zatraži korisnik.

Možete da zatražite da se vaši podaci koji su isporučeni Sajtu za karijeru kompanije B SMART MEDIA SERVIS izbrišu u bilo kom trenutku. Međutim, informacije će se skladištiti u skladu sa primenljivim pravnim i regulatornim zahtevima. Podaci će biti samostalno izbrisani na osnovu lokalnih pravila o samostalnom brisanju, koja su konfigurisana u sistemu. Period skladištenja je 6 meseci, osim ako lokalni pravni zahtevi nalažu duži ili kraći obavezni period skladištenja.

Takođe ćemo izbrisati vaše podatke o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja osim kada imamo pravni osnov da nastavimo sa obradom, npr. obrada je neophodna da bi se utvrdio, ostvario ili odbranio pravni zahtev ili za izvršenje ugovora sa vama.

Da bi se primenila bilo koja gorenavedena prava, obratite nam se, pogledajte odeljak 13.

U slučaju takvih zahteva priložite nam odgovarajuće informacije da bismo se pobrinuli za vaš zahtev, uključujući ime i prezime i e-adresu da bismo mogli da vas identifikujemo. Odgovorićemo na vaš zahtev u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od mesec dana.

Ako se ne slažete sa obradom vaših podataka o ličnosti, imajte na umu da možete da uložite žalbu kod lokalne agencije za zaštitu podataka.

 1. Žalbe

Ako imate žalbi po pitanju obrade podataka o ličnosti koju obavlja kompanije B SMART MEDIA SERVIS, ne oklevajte da nam se obratite u bilo kom trenutku, pogledajte odeljak 13.

Pregledaćemo i procenićemo vašu žalbu i ako je neophodno, možda ćemo stupiti u kontakt sa vama da bismo dobili dodatne informacije. Uvek ćemo vam dati do znanja da smo primili vašu žalbu ili primedbu u roku od 5 radnih dana.

Trudimo se da obradimo svaku žalbu ili primedbu u roku od jednog meseca.  Ako nije moguće doneti odluku u roku od mesec dana, obavestićemo vas o osnovima za odlaganje i o tome kada možete da očekujete donošenje odluke (ne duže od 6 meseci od datuma prijema).

U bilo kom trenutku, pre ili nakon obrade žalbe koja je opisana iznad možete takođe da uložite žalbu kod lokalne agencije za zaštitu podataka ili drugog odgovarajućeg suda ili nadležnog organa.

 1. Veze ka drugim veb-sajtovima itd.

Naš veb-sajt može da sadrži veze za druge veb-sajtove ili integrisane sajtove. Nismo odgovorni za sadržaj na veb-sajtovima drugih kompanija (veb-sajtovi trećih strana) ili za prakse datih kompanija po pitanju prikupljanja podataka o ličnosti. Kada posetite veb-sajtove trećih strana, treba da pročitate politike vlasnika po pitanju zaštite podataka o ličnosti i drugih odgovarajućih politika.

 1. Podaci za kontakt

Ako imate zahtev ili pitanje po pitanju nape obrade vaših podataka o ličnosti ili ove Izjave o privatnosti uopšteno, obratite nam se:

B SMART MEDIA

Pravni poslovi grupacije

E-adresa: info@ordinacija.tv