Vežbe za smanjenje apetita

1605

Naj­ve­ći pro­blem na ko­ji na­i­la­zi­mo to­kom po­ku­ša­ja sma­nje­na te­le­sne te­ži­ne je pro­blem sma­nje­nja por­ci­ja. Kre­ni­te od to­ga i uve­di­te pro­me­ne u od­nos pre­ma hra­ni, a or­ga­ni­zam će vam vra­ti­ti po­sti­za­njem ide­al­ne li­ni­je ko­ju to­li­ko pri­želj­ku­je­te.

Ne od­ri­či­te se, sa­mo sma­nji­te por­ci­je!

Još kao de­ca na­u­či­li smo ka­ko je po­treb­no po­je­sti sve što se na­la­zi na ta­nji­ru, a kao od­ra­sle oso­be te­ško je pro­ce­ni­ti ko­li­ko je do­volj­no pa je još te­že sma­nji­ti por­ci­je ko­je sta­vlja­mo na ta­njir.

„Ka­da je u pi­ta­nju is­hra­na to je ve­li­ki pro­blem zbog kog je mno­gi­ma te­ško kre­nu­ti na put do po­sti­za­nja ide­al­ne te­le­sne te­ži­ne“, tvr­di dr. Ha­rald Stos­si­er, osni­vač kli­ni­ke Vi­va Mayr u ko­joj po­moć tra­že mno­gi iz sve­ta po­zna­tih i slav­nih.

Za vi­šak ki­lo­gra­ma ko­ji nas či­ni ne­za­do­volj­nim pri­li­kom ode­va­nja i po­gle­da u ogle­da­lo kri­va je pre­ve­li­ka ko­li­či­na hra­ne ko­ju uno­si­mo u or­ga­ni­zam.

Pr­vi ko­rak u po­sti­za­nju tje­le­sne te­ži­ne ko­ja će nas za­do­vo­lji­ti je po­gled na vla­sti­to te­lo, a na­kon to­ga od­go­vor­no po­na­ša­nje ko­jim će­mo bi­ra­ti pre­hram­be­ne na­mir­ni­ce i nji­ho­vu ko­li­či­nu na ta­nji­ru.

Po­ku­šaj­te pro­me­ni­ti na­čin is­hra­ne i ubr­zo će te se ose­ća­ti bo­lje što će vam da­ti do­dat­ni mo­tiv da na­sta­vi­te i na kra­ju za­vr­ši­te u omi­lje­nom bi­ki­ni­ju.

Pr­vi ko­rak – žva­ka­nje

Naj­bo­lji tre­ning ko­ji mo­že­te za­da­ti sa­mi se­bi je pra­vil­no i du­go­traj­no žva­ka­nje sva­kog za­lo­ga­ja. Sva­ki za­lo­gaj je po­treb­no pro­žva­ka­ti ba­rem 30 pu­ta.

Jed­na od taj­ni do­brog iz­gle­da le­ži i u to­me da sa­mi mo­ra­te zna­ti kad vam je do­sta. Ka­da ose­ća­te da ste si­ti zna­či da ste već po­je­li pre­vi­še.

Ose­ćaj ka­da usta­ne­te od sto­la mo­ra bi­ti or­ga­ni­zam is­pu­njen ener­gi­jom, a ne ose­ćaj pu­nog sto­ma­ka i umo­ra. Ve­žbaj­te i s vre­me­nom će­te sa­mi na­u­či­ti ka­ko ras­po­zna­ti te dve stva­ri.

Na­sta­vi­te li je­sti na­kon što u or­ga­ni­zam une­se­te do­volj­no hra­ne i ose­ća­te se si­to to je sa­mo na­vi­ka ko­ju vu­če­te iz dje­tinj­stva.

Če­sto je­de­mo sa­mo za­to što vi­di­mo hra­nu, a ne za­to što smo glad­ni. Ta­ko­đe i se­da­mo za sto iz na­vi­ke, a ne za­to što je or­ga­ni­zmu za­i­sta po­treb­na hra­na.

Sva­ki za­lo­gaj pro­žva­či­te 30 pu­ta

Šta jesti za ravan stomak?

Vezbajte i mršavite

Bor­ba pro­tiv ce­lu­li­ta za­po­či­nje is­hra­nom

Po­čev­ši od da­nas po­ku­šaj­te za­vr­ši­ti obrok pet mi­nu­ta ra­ni­je ne­go ina­če ili kad na ta­nji­ru osta­ne če­tvr­ti­na va­šeg uobi­ča­je­nog obro­ka. Na­pra­vi­te pa­u­zu od de­set mi­nu­ta i vra­ti­te se za sto. Go­to­vo je si­gur­no da vi­še ne­će­te bi­ti glad­ni. Već pri­li­kom sle­de­ćeg obro­ka na ta­njir sta­vi­te ma­nju por­ci­ju.

Ve­žbe za sma­nje­nje ape­ti­ta

Pri­li­kom je­la ko­ri­sti­te ma­nje ta­nji­re i zdje­li­ce ko­je ne­će iz­gle­da­ti pra­zno ka­da na njih sta­vi­te sma­nje­nu ko­li­či­nu hra­ne. Ka­da do­vr­ši­te obrok mo­zak će te­lu po­sla­ti po­ru­ku da ste si­ti, a ta­njir će bi­ti pra­zan. Jed­no­stav­no.

Na sto­lu uvek imaj­te ča­šu vo­de i pij­te to­kom obro­ka i na­stoj­te une­ti ba­rem dve li­tre dnev­no u or­ga­ni­zam. Če­sto me­nja­mo žeđ za glad i ta­da stva­ri kre­ću niz­br­do.

Je­di­te po­la­ko. Pro­na­đi­te vre­me­na za obrok i do­bro pro­žva­či­te sva­ki za­lo­gaj.

Po­ste­pe­no sma­nji­te obro­ke ko­je pri­pre­ma­te za ve­če­ru. Do­ru­čak ne­ka vam bu­de naj­o­bil­ni­ji obrok u to­ku da­na.

San je vr­lo va­žan u po­sti­za­nju ide­al­ne te­le­sne te­ži­ne, a on će do­ći pri­rod­no ka­da u or­ga­ni­zam pre od­la­ska na spa­va­nje pre­sta­ne­te uno­si­ti te­šku hra­nu.

Ve­žbaj­te sva­ki dan, ne­ka to bu­de šet­nja do po­sla, iz­la­zak sa psom ili 20 mi­nu­ta vo­žnje sob­nog bi­ci­kla. Te­lo će vam bi­ti za­hval­no i ose­ća­će­te se bo­lje.

Re­zul­ta­ti ne­će iz­o­sta­ti…

PODELI