Saveti nutricionste za dobar san

1901

Ve­čer­nja i noć­na bor­ba za san is­cr­plju­je mno­ge, a jed­na od po­sle­di­ca je gu­bi­tak kon­cen­tra­ci­je. Osim psi­ho­lo­ških uzrok ne­sa­ni­ce po­sto­je i pot­pu­no fi­zič­ki, kao što je loš na­čin ži­vo­ta, sma­nje­no kre­ta­nje, pre­vi­še ci­ga­re­ta, pre­ka­sno le­ga­nje i mo­žda naj­vi­še po­gre­šne na­vi­ke u is­hra­ni: je­de­mo pre­ka­sno i pre­o­bil­no pre od­la­ska na spa­va­nje.

Za­pra­vo, ni­je do­volj­no pro­me­ni­ti sa­mo ve­če­ru, već ce­lo­kup­nu is­hra­nu, ko­ja mo­ra bi­ti ra­zno­vr­sna i urav­no­te­že­na, od­no­sno, mo­ra da sa­dr­ži do­volj­ne ko­li­či­ne svih po­treb­nih sa­sto­ja­ka (še­će­ra, ma­sno­će, mi­ne­ral­nih so­li, be­lan­če­vi­ne  i vo­de, ali i ma­nje vi­ta­mi­na iz gru­pe B, po­što oni re­me­te san). I ne­struč­na di­je­ta za mr­ša­vlje­nje ko­ja osta­vlja ose­ćaj gla­di ome­ta san – te­že se za­spi na pra­zan že­lu­dac, a glad mo­že da vas pro­bu­di no­ću. Za­to za ma­li obrok pre spa­va­nja uvek po­je­di­te ne­ko od ‘’ do­zvo­lje­nih ‘’ la­ga­nih je­la, ume­sto što gric­ka­te ne­kon­tro­li­sa­ne ko­li­či­ne ‘’ ne­zdra­ve ‘’ hra­ne uve­če uz te­le­vi­zor ili raz­go­vor. Ume­re­no op­te­re­ćen pro­bav­ni si­stem bi­će ta­ko za­do­vo­ljan do ju­tra!
Mno­gi gre­še kad uve­če uzmu pi­će za la­ku noć, uve­re­ni da će ih al­ko­hol uspa­va­ti. Na­pro­tiv on sa­mo pod­sti­če rad sr­ca i že­lu­ca, te­lo se na­glo za­gre­je i uop­šte de­lu­je uz­bu­đu­ju­će, a ne umi­ru­ju­će. To po­go­to­vo va­ži za mo­zak. Slič­no, uosta­lom, de­lu­ju i ja­ko za­či­nje­na je­la kao i ona sla­na. Ma­sna, ta­ko­đe jer to­li­ko op­te­re­te sto­mak da ome­ta­ju san.
Op­šte je po­zna­to da uve­če ne va­lja pi­ti ka­fu, ko­ka–ko­lu, in­dij­ski čaj i je­sti čo­ko­la­du. Do­du­še, ima oso­ba ko­je ni ja­ka, ka­sno po­pi­je­na ka­fa ne raz­bu­đu­je, ali ne re­a­gu­ju svi isto. Po­zna­to je da ne­ke čak raz­bu­đu­je i ka­mi­li­ca, ina­če po­zna­ta po umi­ru­ju­ćem de­lo­va­nju.
Ni po­mo­ran­dže ne va­lja je­sti uve­če, i to zbog vi­so­kog sa­dr­ža­ja vi­ta­mi­na C I li­mun­ske ki­se­li­ne, ko­ji de­lu­ju osve­ža­va­ju­će i za­to se pre­po­ru­ču­ju za do­ru­čak!
Dok ne­ka je­la i na­mir­ni­ce ome­ta­ju san, dru­ga po­ma­žu da bo­lje za­spi­te. Ni­je sa­mo pri­ča da šo­lji­ca vru­ćeg mle­ka pre spa­va­nja umi­ru­je. Na san, za­pra­vo na mo­zak, de­lu­je se­ro­to­nin, ko­jeg još na­zi­va­ju ‘’ hor­mo­nom  ras­po­lo­že­nja ‘’. On pod­sti­če opu­šta­nje mi­ši­ća, ši­ri krv­ne su­do­ve, sni­ža­va krv­ni pri­ti­sak, po­ma­že po­ti­ski­va­nje uz­bu­đe­nja i jed­no­stav­no stva­ra ose­ćaj pri­jat­no­sti . A, na iz­lu­či­va­nje tog hor­mo­na de­lu­je iz­me­đu osta­log, i sa­stav zva­ni trip­to­fan, ami­no­ki­se­li­ne ko­je ima u ja­ji­ma, go­ve­di­ni i svi­nje­ti­ni, sar­de­la­ma i ri­bi – li­stu, a po­seb­no mno­go u mle­ku i sve­žim mleč­nim pro­iz­vo­di­ma. Za­to je šo­lji­ca to­plog mle­ka za­i­sta pri­rod­no sred­stvo za uspa­vlji­va­nje (to­pli­na po­ve­ća­va ši­re­nje krv­nih su­do­va i ujed­no uče­tvo­ro­stru­ču­je iz­lu­či­va­nje trip­to­fa­na). Uz to mle­ko sa­dr­ži kal­ci­jum i brom, dva mi­ne­ra­la umi­ru­ju­ćeg de­lo­va­nja .
Slič­no de­lu­ju i sve­ži mleč­ni pro­iz­vo­di (sve­ži kra­vlji sir i jo­gurt) dok su tvr­di, fer­me­ti­ra­ni si­re­vi, bo­ga­ti na­tri­ju­mom ko­ji raz­bu­đu­je.

Op­šta bol­ni­ca Ša­bac

PODELI