Pro­iz­vo­di od ki­se­log mle­ka za pra­vi­lan rad cre­va

2144

Ovi pro­iz­vo­di sa­dr­že po­god­ne tzv. start­ne kul­tu­re – mi­kro­or­ga­ni­zme pro­bi­o­ti­ke, kao ipre­bi­o­ti­ke ko­je u cre­vi­ma stva­ra­ju po­god­no okru­že­nje za ko­ri­sne crev­ne bak­te­ri­je, isto­vre­me­no spre­ča­va­ju­ći i uspo­ra­va­ju­ći na­sta­nak ne­po­god­nih crev­nih bak­te­ri­ja.

Mleč­ni še­ćer ko­ga sa­dr­že ovi na­pi­ci de­lu­je bla­go­tvor­no na crev­nu mi­kro­flo­ru. Osim to­ga ima i bla­go lak­sa­tiv­no dej­stvo što će po­mo­ći u re­gu­li­sa­nju ra­da cre­va.

Uko­li­ko pa­ti­te od ne­pra­vil­no­sti u ra­du cre­va nu­tri­ci­o­ni­sta pred­la­že:

Šejk za le­če­nje op­sti­pa­ci­je

U po­la šo­lji­ce jo­gur­ta si­pa­ti ka­ši­či­cu la­ne­nog se­me­na, sun­co­kre­to­vog se­me­na, i bun­de­vi­nog se­me­na. Osta­vi­ti da od­sto­ji 15 min. i po­pi­ti sva­ko ju­tro po­la sa­ta pre do­ruč­ka.

Viši dijetetičar – nutricionista
Jasminka Marčok

PODELI