Novčana naknada  za pomoć i negu, iznosi 22.030,99 dinara: Evo KO MOŽE I KAKO DA DOBIJE OVU POMOĆ!

1327

Novčana naknada  za pomoć i negu drugog lica od 1. novembra 2022. godine, nakon poslednjeg usklađivanja penzija, iznosi 22.030,99 dinara.

– Broj korisnika prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica se ne menja u velikoj meri, te ih je 2019. godine bilo skoro 80.000, 2020. godine to pravo je koristilo 78.000 građana, a 2021. blizu 76.000 lica. U tekućoj godini naknadu prima oko 77.000 korisnika – naveli su iz Fonda PIO za Biznis.rs.

Ko ima pravo na tuđu negu i pomoć?

Pravo na novčanu naknadu za tuđu negu i pomoć nije uslovljeno visinom drugih primanja, niti konkretnom dijagnozom, već isključivo opštim zdravstvenim stanjem podnosioca zahteva, odnosno njegovom funkcionalnošću i sposobnošću za obavljanje osnovnih životnih aktivnosti.

Kada je reč o uslovima za dobijanje ove vrste pomoći, oni se nisu menjali, tako da pravo na naknadu ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.

Po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, pravo na ovaj vid pomoći, praktično, imaju nepokretni, slepi i oni koji bez tuđe pomoći ne mogu da se hrane, oblače, niti kreću po kući, kao i oni koji su na dijalizi.

Takođe, ove godine niti sledeće nije planirana promena postupka za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica.

Kako i kome se prijaviti za tuđu negu i pomoć?

Građanin koji želi da dobije ovu vrstu pomoći pokreće postupak na zahtev osiguranika, odnosno korisnika prava, uz koji je priložena raspoloživa medicinska dokumentacija. Zahtev za novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica podnosi se nadležnoj filijali Republičkog fonda PIO prema mestu prebivališta.

Oko mesec dana od dana podnošenja zahteva korisnik dobija poziv za veštačenje, koje sprovodi lekar veštak određene specijalnosti i koji na osnovu priložene medicinske dokumentacije i direktnog pregleda korisnika donosi nalaz, ocenu i mišljenje o potrebi za pomoći i negom drugog lica.

– Svaki nalaz lekara veštaka podleže kontroli, a nakon toga se prosleđuje nadležnom organizacionom delu da donese rešenje o postojanju ili nepostojanju prava. Korisnik dobija rešenje i ako je ostvario pravo na pomoć i negu drugog lica uz penziju mu se isplaćuje i ova novčana naknada, a ako nije dobija rešenje sa obrazloženjem zašto nije ostvario pravo i pouku o pravnom leku – objašnjavaju iz Fonda PIO.

Lica koja nisu korisnici penzije ili osiguranici zahtev za novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica podnose nadležnom Centru za socijalni rad, koji dokumentaciju prosleđuje Fondu PIO radi sprovođenja postupka veštačenja.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Ako je podnosilac zahteva penzioner, uz zahtev za priznavanje ovog prava se prilaže:

 • Original medicinske dokumentacije od lekara specijaliste o postojanju potrebe za pomoći i negom drugog lica

 • Očitana lična karta

 • Očitana zdravstvena knjižica

 • Adresa i naziv ustanove, ako je penzioner korisnik usluga iste

Ako se dokumentacija podnosi Centru za socijalni rad, neophodno je spremiti sledeće:

 • Izvod iz matične knjige rođenih

 • Očitanu ličnu kartu

 • Očitanu zdravstvenu knjižicu

 • Popunjen obrazac sa propratnom lekarskom dokumentacijom i nalazom lekara specijaliste da je potrebna tuđa nega i pomoć

 • Dokumentacija mora biti u originalu ili overena fotokopija

 • Uverenje Fonda PIO da podnosilac zahteva nije korisnik penzije ili da postupak za ostvarivanje penzije nije u toku, kao i potvrda o stanju u matičnoj evidenciji osiguranika

 • Uverenje PIO fonda da podnosilac zahteva ovo pravo nije ostvario po drugom osnovu

izvor: kurir.rs

PODELI