Nega lica etericnim uljima

2013

Zi­ma tra­je i hlad­ni da­ni uti­ču na naj­i­zlo­že­ni­ji deo nas, a to je na­še li­ce. Na­i­me, li­ce tr­pi naj­ve­ći uti­caj tem­pe­ra­tur­nih raz­li­ka u zim­skim da­ni­ma, jer je­di­no je ono po­ne­kad ne­po­kri­ve­no i ne­za­šti­će­no, na­ro­či­to kad je na­po­lju mi­nus.

Za­to u ovim da­ni­ma, pri­u­šti­te se­bi jef­ti­ni­ju va­ri­jan­tu wel­lnes tret­ma­na li­ca kod svo­je ku­će. Vi­de­će­te ko­li­ko jed­na ma­ska od 20-ak mi­nu­ta mo­že da uči­ni do­brog za vas. Vr­lo ko­ri­sne, ne­gu­ju­će i pot­pu­no pri­rod­ne ma­ske za li­ce mo­že­te da na­pra­vi­te na jed­no­sta­van na­čin i vr­lo jef­ti­no. Ono što vam tre­ba je:  jo­gurt,  ma­sli­no­vo ulje, med, ba­na­na, ma­lo mla­kog ča­ja od ka­mi­li­ce i ete­rič­no ulje la­van­de.

La­van­da (La­van­du­la ve­ra) pri­ja svim ti­po­vi­ma ko­že, i vr­lo uspe­šno re­vi­ta­li­zu­je ko­žu. Isto­vre­me­no, la­van­da umi­ru­je i vr­lo opu­šta­ju­će de­lu­je.

Evo ka­ko tre­ba da iz­gle­da vaš kuć­ni wel­lnes  tret­man. Pre ne­go što poč­ne­te svoj ma­li ri­tual, po­bri­ni­te se za mir u ku­ći, jer je to za­i­sta neo­p­hod­no za uspeh. Is­klju­či­te TV, ra­dio, uti­šaj­te ili, ako mo­že­te, i is­klju­či­te te­le­fo­ne. Za­tvo­ri­te oči, za­bo­ra­vi­te na sve do­ga­đa­je oko vas, ko­li­ko god je to mo­gu­će, obra­ti­te pa­žnju na di­sa­nje… Opu­sti­te se i uži­vaj­te u svom ma­lom „pra­zni­ku“.

Li­ce umij­te ča­jem od ka­mi­li­ce. Čaj mo­že­te da upo­tre­bi­te i ume­sto to­ni­ka. Za vre­me uži­va­nja u aro­ma-ma­ska­ma, ke­si­ce ča­ja mo­že­te da sta­vi­te na oči kao oblo­ge.

Kad ste sve ovo ura­di­li pret­hod­no, vre­me je za ma­sku!A ma­ske za­vi­se od ti­pa va­še ko­že:

Ma­ska za me­šo­vi­tu,  ma­snu i ko­žu sa ak­na­ma

Ova ma­ska će umi­ri­ti iri­ti­ra­nu ko­žu, upi­će su­vi­šnu ma­sno­ću i isto­vre­me­no je ne­go­va­ti. La­van­da će sti­mu­li­sa­ti re­gu­li­sa­nje se­bu­ma. Ma­ska je pot­pu­no ne­žna i bla­ga, pa se mo­že ko­ri­sti­ti i sva­ki dru­gi dan. Ne­ma šan­se da pre­te­ra­te!

1 ka­ši­či­ca gu­stog jo­gur­ta
1 kap ete­rič­nog ulja la­van­de

Po­me­ša­ti i uma­si­ra­ti na či­sto li­ce. Po­sle 15 mi­nu­ta is­pra­ti mla­kom vo­dom.

 

Ma­ska za nor­mal­nu, su­vu i de­hi­dri­ra­nu ko­žu

Jo­gurt vra­ća vla­žnost ko­ži,  jer je u za­gre­ja­nim pro­sto­ri­ma br­zo gu­bi­mo. Ma­sli­no­vo ulje bo­ga­to je ese­ci­jal­nim ki­se­li­na­ma, za­slu­žnim za zdra­vlje i ob­na­vlja­nje će­li­ja, ta­ko da će ono od­lič­no na­hra­ni­ti ko­žu. La­van­da će re­gu­li­sa­ti pro­iz­vod­nju se­bu­ma – u ovom slu­ča­ju, pod­sti­če nje­go­vu pro­iz­vod­nju.

1 ka­ši­či­ca gu­stog jo­gur­ta
1 ka­ši­či­ca ma­sli­no­vog ulja
1 kap ete­rič­nog ulja la­van­de
2 – 3 ka­pi ča­ja od ka­mi­li­ce

Pro­me­ša­ti sa­stoj­ke i uma­si­ra­ti na či­sto li­ce. Po­sle 15 mi­nu­ta is­pra­ti mla­kom vo­dom.

Ovu ma­sku ko­ri­sti­ti 2 pu­ta ne­delj­no.

Ma­ska za zre­lu ko­žu

Ova me­ša­vi­na obi­lu­je hran­lji­vim sa­stoj­ci­ma i pra­vi je po­klon za zre­lu ko­žu, sklo­nu bo­ra­ma.
1 ma­nja ba­na­na
1 ka­ši­či­ca ma­sli­no­vog ulja
1 ka­ši­či­ca me­da
1 kap ete­rič­nog ulja la­van­de

Po­me­šaj­te sa­stoj­ke u žit­ku sme­su i na­ne­ti ma­sku na či­sto li­ce. Po­sle 20 mi­nu­ta ski­ni­te va­tom i is­pe­ri­te li­ce mla­kom vo­dom.  Kod na­ro­či­to iz­bo­ra­ne ko­že, po­želj­no je i ko­ri­sno la­ga­no utap­ka­ti ne­ko­li­ko ka­pi či­stog ma­sli­no­vog ulja.

Na­rav­no, tre­ba na­po­me­nu­ti da se ma­ske sta­vlja­ju na li­ce (osim oči­ju i oko njih) i na vrat!

Pri­rod­na ko­zme­ti­ka vra­ća ko­žu u nje­nu rav­no­te­žu. Po­sle re­dov­ne upo­tre­be ovih ma­ski, či­šće­nja ko­že i upo­tre­be uobi­ča­je­nih kre­ma, ko­ža je svi­len­ka­sta, glat­ka i zdra­va.

Isto­vre­me­no, ma­li kuć­ni ri­tu­a­li nas na­u­če da se­bič­no odvo­ji­mo vre­me za se­be, što je iz­u­zet­no va­žno za psi­ho­fi­zič­ko zdra­vlje i rav­no­te­žu sva­ke oso­be.

Mno­ga sa­vre­me­na is­tra­ži­va­nja go­vo­re o štet­no­sti naf­ti­nih de­ri­va­ta, emul­ga­to­ra, kon­zer­va­na­sa, mi­ne­ral­nih ulja i osta­lih sin­te­tič­kih sa­sto­ja­ka ko­mer­ci­jal­nih ko­zme­tič­kih pro­iz­vo­da, pa čak i onih naj­sku­pljih!

Za­to ove jed­no­stav­ne i jef­ti­ne ma­ske za li­ce pred­sta­vlja­ju pra­vi bi­ser i za­slu­žu­ju na­ziv pot­pu­no pri­rod­na ko­zme­ti­ka.

PODELI