Adresar:
Apoteka:

Stres izaziva srčani infarkt

Stres izaziva lučenje adrenalina, koji izaziva spazam-skupljanje krvnih sudova, što pak može da dovede do srčanog infarkta. Imao sam pacijenta od 20 godina života,...

Zujanje u ušima! Ima li rešenja?

Zujanje u uhu, ili medicinski rečeno tinitus je osećaj zvuka bez prisustva spoljnog zvučnog stimulusa. Oko 10% odraslih osoba ima neki oblik zujanja (pulsiranje,...

Migrena – bolest žena

M­igr­ena je je­dna od na­jč­ešćih v­rsta gl­av­ob­olje k­oja dva do tri p­uta č­ešće p­og­ađa ž­ene n­ego m­uška­rce. To je v­er­ova­tno p­osl­ed­ica d­el­ov­anja ho­rm­ona, jer...

Problemi sa krajnicima

Ma­le žle­zde, ve­li­ke upa­le Ton­zi­le (nep­ča­ni kraj­ni­ci) i ade­noid (tre­ći kraj­nik, fa­rin­ge­al­na ton­zi­la) su lim­fno tki­vo ko­je je slič­no osta­lim lim­fnim žle­zda­ma u na­šem te­lu....

Sinusitis

Si­nu­zi­tis je uglav­nom bo­lest od ko­je pa­te od­ra­sli, ma­da od nje mo­gu obo­le­ti i de­ca. Pred­u­slo­vi za do­bi­ja­nje si­nu­zi­ti­sa Uko­li­ko va­še de­te ima aler­gi­ju, pre­hla­du, grip...

Za­pa­lje­nja sle­pog cre­va

Pred­sta­vlja naj­če­šće hit­no hi­rur­ško obo­lje­nje i zah­te­va neo­d­lo­žno ope­ra­tiv­no le­če­nje. Obič­no se ma­ni­fe­stu­je bo­lo­vi­ma u do­njem de­snom kva­dran­tu tr­bu­ha ko­ji zra­če ka de­snoj pre­po­ni...

Kiseonik kao lek

"Kako prolazi era svemoći farmaceutske industrije sve veći broj lekara shvata čoveka i bolest kao deo prirode i od nje traži lek", kaže Prim....

Kamen u žučnoj kesi

Kamen u žuči se stvara od žuči, žučnih boja, krečnih materija i holesterina. Još nije utvrđeno zašto se on stvara. Poznato je samo na...

Nadimanje

Svaka osoba ima određenu količinu gasova u crevima, koji nastaju kao posledica razlaganja organskih materija bakterijama u crevima kao i gutanjem vazduha u toku...

Poslednji tekstovi