Adresar:
Apoteka:

Antioksidanti i vitamini

Vitamini A, C, E: Vitamin C je mnogo bolji antioksidans od vitamina E, ali veoma brzo prolazi kroz organizam i treba ga uzimati više...

Bundeva jača organizam

Bundeva je naročiti diuretik i savetuje se ljudima sa reumatskim poremećajima, upalom mokraćnih puteva i bubrega. Lako se vari i zato bi trebalo da...

Deca sa prevelikom težinom

Da li je moje dete gojazno Ukoliko sumnjate da je vaše dete gojazno trebate se konsultirati sa vašim lekarom. On je najbolja osoba koja će...

Kako čuvati namirnice

Idealna temperatura za svaku namirnicu Različite namirnice treba držati na različitim temperaturama. Meso, sir i voće imaju svoju preporučenu temperaturu čuvanja. Na tabeli se...

Masnoće dobre za zdravlje

Prof. dr Milika Ašanin, specijalista na Odeljenju za kardiologiju u Kliničkom centru Srbije, govori o tome koliko je bitno razlikovati zasićene i nezasićene masnoće...

Bezglutenska dijeta

Ku­va­nje od sa­mog po­čet­ka zah­te­va vre­me ali po­sto­je skra­će­ni pu­te­vi da po­sta­ne lak­še. Ku­puj­te bra­šno u ve­ćim ko­li­či­na­ma i pra­vi­te sa­mi svo­je me­ša­vi­ne. Ovo...

Pro­iz­vo­di od ki­se­log mle­ka za pra­vi­lan rad cre­va

Ovi pro­iz­vo­di sa­dr­že po­god­ne tzv. start­ne kul­tu­re - mi­kro­or­ga­ni­zme pro­bi­o­ti­ke, kao ipre­bi­o­ti­ke ko­je u cre­vi­ma stva­ra­ju po­god­no okru­že­nje za ko­ri­sne crev­ne bak­te­ri­je, isto­vre­me­no spre­ča­va­ju­ći i...

Prisustvo glutena u namirnicama

Glu­ten se ne na­la­zi sa­mo u na­mir­ni­ca­ma na­pra­vlje­nim od ži­ta­ri­ca (pše­ni­ce, ječ­ma, ra­ži i ov­sa). Glu­ten se skri­va svu­gde i ne pod na­zi­vom glu­ten,...

10 super namirnica koje čuvaju zdravlje

Beli i crni luk Zbog jedinstvenog sistema, to povrće je odlična zaštita od srčanih bolesti i mogućeg rasta holesterola. Preporučuje se svakog dana pojesti čen...

Poslednji tekstovi